Board Members

PresidentMr. Nitin Vishwakarma
TreasurerMr. Prasad Yada

Executive Committee
Mr. Kirti BahetiMr. Mihir ShahMr. Ram Vedula
Mr. Tushar PatelMr. Prashant KadweMr. Lokesh Bhate
Dr. Ilesh KuraniMr. Harshad PatelMr. Pranay Bhawsar
Mr. Sunil VarreMr. Sharad BhosaleMr. Amit Tiwari
Mr. Vivek SinhaMr. Vishnu KurriMr. Deepak Parida